De VPN algemeen

november 2017

‘Zonder potgrond of substraat geen product’

Als belangenorganisatie van de Nederlandse substraatsector, heeft de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) een voorname functie. Want waar substraten een onmisbare basis vormen voor de internationale groente- en sierteelt, roept de winning, productie en toepassing van deze teeltondergronden ook vragen op. Zowel binnen als buiten de sector. De VPN wil die vragen dan ook zo goed mogelijk beantwoorden en waar mogelijk zelfs voor zijn.

De potgronden en substraten die in Nederland worden geproduceerd, vormen een belangrijke basis voor de teelt van groenten, bloemen en planten over de hele wereld. De leden van de VPN bieden hoog kwalitatieve producten, die een voorwaarde zijn voor een gezonde groei van alle planten, zo geeft VPN-voorzitter Roelof Buisman aan. Als belangenorganisatie heeft de VPN dan ook als missie om die kwaliteit zichtbaar te maken voor de buitenwereld. “Maar we willen ook de duurzaamheid en veiligheid van die substraten onder de aandacht brengen op nationaal én internationaal niveau.”


Te bescheiden
Buisman heeft zelf een achtergrond als kweker van potrozen en werkt inmiddels ruim 25 jaar in de potgrond-business. Momenteel is hij manager bij Jiffy Products International en fungeert hij vanuit die functie ook als bestuursvoorzitter van de VPN. “Uit eigen ervaring weet ik dat potgronden en substraten een cruciale factor zijn in het slagen van een teelt. Als belangenorganisatie voor de Nederlandse substraatsector, willen wij dat feit als VPN meer voor het voetlicht brengen. Waar wij in het verleden wellicht te bescheiden zijn geweest en te weinig ons stempel konden drukken op wet- en regelgeving, tracht de VPN tegenwoordig wél te anticiperen op zaken die actueel zijn of die belangrijk gaan worden. Door stevig in te zetten op communicatie, een betere lobby richting overheden en meer overleg met partijen binnen en buiten de tuinbouw.”

En die aanpak werpt zijn vruchten af, zo geeft Roelof Buisman aan. Waar de VPN en haar leden voorheen met regelmaat werden gepasseerd in maatschappelijke of politieke discussies, wordt de organisatie anno 2017 juist meer en meer geraadpleegd en betrokken door organisaties en overheden. Wat ervoor zorgt dat de belangen van de VPN-leden beter dan anders worden behartigd. “De VPN heeft op dit moment 17 leden met een dekking van 95 procent van de potgrondindustrie”, vertelt Buisman. “En waar de VPN in het verleden vooral bedrijven met een veenachtergrond vertegenwoordigde, maken nu ook producenten van steenwol en alternatieve substraten zoals kokos deel uit van de organisatie. Daarmee vormen wij een goede afspiegeling van de markt en zijn wij dus ook een serieuze partij om rekening mee te houden. Door bovendien pro-actief te communiceren, kom je zelf ook aan tafel. De overheid bepaalt haar beleid op basis van informatie. In het verleden was die informatie vaak niet goed, wat soms negatief uitpakte voor onze leden. De afgelopen jaren hebben we wat dat betreft heel wat reparatiewerk moeten verrichten. Maar in de huidige vorm, kunnen wij de overheid en ook andere organisaties zélf van informatie voorzien die wél klopt. Daardoor kunnen we in een vroeg stadium invloed uitoefenen op beleid in plaats dat wij daarop moeten reageren.”

En daarmee veranderde de VPN dus van een netwerkclub naar een meer politiek georiënteerde lobbyorganisatie die haar leden centraal stelt. De veranderingen die de VPN door de jaren heen maakte, kwamen ook tot stand in nauw overleg met die leden, geeft Buisman aan. “We hebben het altijd belangrijk gevonden om kritisch naar onszelf en onze rol te kijken. Zo hebben we onszelf enige tijd terug afgevraagd waar de scheidslijn ligt tussen VPN en RHP, het Europese kenniscentrum voor substraten. Wij zien RHP vooral als een internationaal keurmerk, waar we als VPN juist meer actief willen functioneren als een échte brancheorganisatie voor onze leden.”


Collectiviteit
Maar wat betekent dat in de praktijk? Volgens Roelof Buisman zit de kracht in de collectiviteit. “Als een bedrijf met bepaalde onderwerpen bezig, zoals duurzaamheid, milieu of communicatie, kun je die zaken binnen de VPN als collectief aanvliegen. De lasten komen daardoor veel minder op de schouders van de individuele bedrijven te liggen. Als VPN kunnen we namens de gehele sector duidelijk maken hoe potgronden en substraten worden gewonnen, geproduceerd en toegepast en welke duurzame inspanningen de bedrijven doen. Als een objectief orgaan boven de partijen.” Waarbij de hulp van de leden natuurlijk wel wordt ingeroepen waar nodig, meldt Buisman. “Bij hen zit de kennis, maar ook de betrokkenheid. Dus we doen het met elkaar, maar spreken vanuit de VPN met één stem.”

Specifiek kijkend naar een onderwerp als duurzaamheid heeft de VPN nog veel te communiceren. Veen heeft in relatie tot de tuinbouw bijvoorbeeld geen positieve naam. Onder meer doordat hiervoor natuurgrond wordt afgegraven. Maar volgens Buisman is dat negatieve imago niet terecht. “Die beeldvorming komt vooral door een gebrek aan informatie. Veen is de meeste schone grondstof, waardoor het dus ook de voedselveiligheid ten goede komt. De veengronden worden na afgraving bovendien onder water gezet, waardoor er vaak veel mooiere natuur voor in de plaats komen met meer diversiteit. Dus het is minder zwart wit dan vaak wordt geschetst.” Daarom hebben we ervoor gekozen om door te schakelen en zijn we mede iniatiefnemer geweest van het Responsibly Produced Peat-certificaat (RPP). Bij RPP vindt veenafgraving plaats onder strenge controle van overheden en milieuorganisaties. “Alleen als aan alle afgesproken voorwaarden wordt voldaan, komen veengebieden in aanmerking voor certificering”, ligt Buisman toe. “Daarnaast werken we serieus aan alternatieven voor veen, zoals kokos, houtvezel en boomschors om ervoor te zorgen dat we als sector in de toekomst minder afhankelijk zijn van veen.”


In gesprek blijven
Die stappen tekenen volgens Roelof Buisman de VPN. “De bereidheid om in het belang van de leden te innoveren, is groot. En door in gesprek te blijven met de politiek en maatschappelijke organisaties, kunnen we hen niet alleen van de juiste informatie voorzien, maar blijven we ook betrokken bij initiatieven om de potgrond- en substraatindustrie verder te verbeteren, te verduurzamen en veiliger te maken.” Want tegelijkertijd zal iedereen zich volgens Buisman terdege moeten beseffen hoe elementair potgronden en substraten zijn voor onze voedselvoorziening. “Zonder potgronden en substraten heb je immer geen product en houdt alles op. Dus laten we gezamenlijk streven naar het beste product voor mens én milieu.”

terug naar overzicht

© De VPN | Home - Disclaimer